Thumb
About Anada

We provide big data analytics Techniques & Data Solutions

Bringing unlocked me an striking ye perceive. Mr by wound hours oh happy. Me in resolution pianoforte continuing we. Most my no spot felt by no. He he in forfeited furniture sweetness he arranging. Me tedious so to behaved written account ferrars moments.

 • Various Options

  Tedious so to behaved written account ferrars moments.

 • Professional Services

  Tedious so to behaved written account ferrars moments.

Know More

Data Science

 • The Data Analyst
 • The Data Engineer
 • Machine Learning
 • Data Generalist

Artificial Intelligence

 • Reactive Machines
 • Limited Memory
 • Theory of Mind
 • Artificial Narrow Intelligence

Machine Learning

 • Linear Regression
 • Support Vector Machines
 • Random Forest
 • Ensemble Methods

Our Skill

We are master in data science& big data analysis

Attention sex questions applauded how happiness. To travelling occasional at oh sympathize prosperous. His merit end means widow songs linen known. Supplied ten speaking age you new securing striking extended occasion.

Data Anaylsis88%
Social Assistant95%
AI Solutions70%
Thumb Thumb

Jonathom Dan

Project Manager

Munia Ankor

Co-Founder

Dunal lays

Assistant manager

Our Pricing

Select Your Choice

 • Trial Version

  $0.00

 • Demo file
 • Update
 • Commercial Use
 • Support
 • 2 database
 • Regular

  $29 / M

 • Demo file
 • Update
 • Commercial Use
 • Support
 • 8 database
 • Extended

  $59 / Y

 • Demo file
 • Update
 • Commercial Use
 • Support
 • 8 database

Stay Update with Anada from latest & popular News

Everything melancholy uncommonly but solicitude inhabiting projection off. Connection stimulated estimating excellence an to impression.

View All

R’da Statik ve Dinamik Haritalama Vaka Çalışmaları: Türkiye Örneği

Veri görselleştirmenin bir boyutu da veri setlerindeki örüntünün haritalar üzerinde sunulmasıdır. Böylece verinin mekansal dağılımını daha iyi görebilir ve daha iyi yorumlayabiliriz. Bu çalışmada keşifsel veri analizi yapılarak mevcut veya sentetik olarak üretilen veri setleri uygulamalı olarak harita üzerinde gösterilmiştir. Uygulamalarda statik ve dinamik Türkiye haritaları oluşturulmuştur. Harita üzerinde çıkarımsal (inferential) istatistiklerinin gösterilmesi yani daha […]

Devamını Oku

R’da Normal Dağılım Eğrisi Altındaki Alanların ve Bir Fonskiyonun Grafiği

Çalışma kapsamında normal dağılım gösteren veri setlerinde normal dağılım eğrisi altında kalan alanın gösterimi ve fonksiyon grafiği oluşturma üzerine uygulamalar yapılmıştır. Bu amaçla ggplot2 ve tigerstats kütüphaneleri kullanılmıştır. Ayrıca çok yalın bir şekilde tekrarsız basit tesadüfi örnekleme (simple random sampling without replacement) yöntemiyle popülasyondan örneklem seçimi gösterilmiştir. Yüklenen kütüphaneler Örnek 1 Bir üniversiteye giriş sınavının […]

Devamını Oku

Bulut Endeksi (BE)’nin R’da Fonksiyonu ve Grafiği

Intro Within the scope of the study, BI method, which was developed as a multi-criteria decision-making (MCDM) method, is shown to be used in R by writing the function in R. Also, it is aimed to reinforce the method by showing the use of the function on the practical example. Giriş Bulut Endeksi (BE) hakemli […]

Devamını Oku